Netleksikon - Et online leksikon Netleksikon er ikke blevet opdateret siden 2005. Nogle artikler kan derfor indeholde informationer der ikke er aktuelle.
Forside | Om Netleksikon

Ophavsret

Ophavsret er en begrænset ret som personer som frembringer værker, har til at disponere over værket. Ophavsretten sikrer kunstnere et vederlag ved brug af bøger og musikværker mv., men sikrer også at samfundet kan få adgang til offentliggjorte værker på bestemte vilkår.

Table of contents
1 Ophavsret i Danmark
2 Værksbegrebet
3 Beskyttelsestid
4 Citatretten
5 Copyright
6 Se også
7 Eksterne henvisninger

Ophavsret i Danmark

Ophavsretten er vigtig del af den danske lovgivninggivning – især i moderne tider, hvor informationssamfundet hviler på rimelige vilkår for brug af data og information.

Den danske lov om ophavsret har undergået mange ændringer de senere år - på grund af de nye tider og måske især på grund af globalisering, herunder Danmarks medlemskab af EU. Ophavsretten er i vidt omfang reguleret ved internationale konventioner.

Ophavsretsloven blev lavet helt om i 1995, men er også siden da ændret en del, senest i maj 2004. Loven findes nu sammenskrevet med alle ændringer som lovbekendtgørelse nr. 710 af 30. juni 2004. Loven indledes på følgende måde:

''Beskyttede værker:

§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.
Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.
Stk. 3. Værker i form af edb-programmer henregnes til litterære værker.

Ophavsretsloven indeholder udover regler om ophavsret også regler om de såkaldte nærtstående rettigheder, som er ophavsretslignende rettigheder. Den indeholder også regler om vederlag for blanke medier, forbud mod brud på kopispærringer m.v.

Værksbegrebet

Værksbegrebet er det centrale begreb i ophavsretten. Kun værker kan være genstand for ophavsret. Værksbegrebet er defineret forskelligt af forskellige forfattere, men der er rimelig enighed om, at der gælder et krav om originalitet, for at en frembringelse kan have værkshøjde. Der skal altså være tale om ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse.

Beskyttelsestid

Beskyttelsestiden er den tid et værk er beskyttet.

Citat fra lov om ophavsret

  • § 63. Ophavsretten til et værk varer, indtil 70 år er forløbet efter ophavsmandens dødsår (wiki-fremhævning) eller for de i § 6 omhandlede værker efter længstlevendes dødsår. For filmværker varer ophavsretten dog, indtil 70 år er forløbet efter dødsåret for den længstlevende...

Citat copydan:
  • Hovedreglen er, at den nye beskyttelsestid på 70 år (mod tidligere 50 år) også gælder for værker, der er skabt før 1. juli 1995 (hvor den ”nye” ophavsretslov trådte i kraft). Hermed sker der en ”genoplivning” af rettigheder, som ville være udlø­bet i henhold til ophavsretsloven før 1995. Den nye beskyttelsestid indebærer således, at der sker genoplivning af rettigheder til værker af ophavsmænd, der døde i perioden fra 1. januar 1925 til 31. december 1944. Rettighederne til disse værker ville være op­hørt, hvis ikke ophavsretslovens § 90, stk. 1 bestemte, at den nye beskyttelsestid på 70 år skulle have tilbagevirkende kraft.

Citatretten

I henhold til den danske ophavsretslovs § 22 er det tilladt at citere fra et offentliggjort værk, såfremt det sker i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet. Tilsvarende bestemmelse gælder i andre lande.

Der findes ingen matematiske grænser for, hvor meget man må citere af andres værker. Der gælder således ingen regel om, at det er tilladt at citere fx 1/20 af en bog på 200 sider eller ¼ side af en avisartikel. Hver enkelt citatsituation må bedømmes konkret. Værker af billedkunst kan ikke citeres.

En bemærkelsesværdig sag om citatretten opstod i 1995, hvor daværende EU-kommissær Ritt Bjerregaard undlod at udgive sin Kommissærens Dagbog. Dagbladet Politiken valgte at bringe hele bogens tekst som tillæg til avisen, idet man hævdede at det blot var et citat. Sagen endte med et forlig, hvor Politiken betalte en million kroner til forfatter og forlag.

Copyright

På engelsk hedder ophavsret copyright, ofte illustreret med ©-symbolet. Copyright-begrebet er dog amerikansk og er ikke specielt betegnende for europæisk ophavsret, der har andre tradtioner (som bygger på tysk, fransk og nordisk ret) og i videre omfang er en "author"-ret. Derfor bruges også på dansk ordet ophavsret. Det amerikanske begreb har fået grupper inden for open source og free software til at opfinde det næsten modsatte begreb: copyleft, som bl.a. bruges på Wikipedia. Ved copyleft opgiver ophavsmændene deres rettigheder uden krav om honorarer, licenser mv.

Se også

Eksterne henvisninger


Denne artikel var dagens artikel den 8. december 2004.Denne artikel er fra Wikipedia. Læs artiklen hos Wikipedia.

Boligstedet.dk
Boligsite med dagligt opdaterede boligannoncer med lejeboliger i hele landet.
Lejebolig i Aarhus
Lejebolig i København
Lejebolig i Odense
Lejebolig i Aalborg
Rejseforsikringer
Husk at kontrollere din rejseforsikring inden du tager ud at rejse. Læs mere på: Rejseforsikring
Bilforsikringer
Sammenlign bilforsikringer og find information om forsikringer til din bil på: Bilforsikring


Denne artikel er fra Wikipedia. Denne hjemmeside tager ikke resourcer fra Wikipedias hardware. Netleksikon.dk støtter Wikipedia projektet finansielt. Indholdet er udgivet under GNU Free Documentation License. Kontakt Netleksikon, hvis ophavsretten er krænket.

Antal besøgende: